...obchod se sportovními suvenýry!
0 kusů v košíku | Cena: 0,- € s DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) provozovatele FanObchod.cz

I. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel FanObchod.cz - Ing. Pavel Nadrchal, IČ: 74018159, DIČ: CZ8011203321, bydlištěm Lonkova 465, 530 09 Pardubice - Polabiny, zapsaný v živnostenském rejstříku na úřadě příslušném podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující popřípadě objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.FanObchod.cz v sekci "O nás".

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se, řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Doprava - přehled možností", podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí suvenýrů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva


Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu FanObchod.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat provozovatel internetového obchodu, ať už po telefonu nebo při emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzením objednávky provozovatelem FanObchod.cz, za případné chyby při přenosu dat provozovatel FanObchod.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy provozovatel FanObchod.cz neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než Česká republika a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání, případně čísla telefonu nebo emailové adresy). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Ing. Pavel Nadrchal, Lonkova 465, 530 09 Pardubice - Polabiny. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).

III. Provozní doba


Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny


Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, balné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob, případně uvedením počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednání


Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.FanObchod.cz (dále jen "e-shop"),
- elektronickou poštou na adrese objednavky@fanobchod.cz,
- telefonicky.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický/internetový obchod. Jenom tak lze být zařazen do věrnostního programu a dostat za objednávku věrnostní body.

VI. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel


Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující spotřebitel.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:
Ing. Pavel Nadrchal
Lonkova 465
530 09 Pardubice
Česká republika

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny podle § 1832, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, do 14 dnů od vrácení zboží prodávajícímu na základě odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
e) o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu kupujícího nebo s uvedením, zda částka bude kupujícím odebrána v hotovosti nebo zda bude ponechána prodávajícímu pro budoucí čerpání při dalším nákupu kupujícího.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze spolupráce FanObchod.cz a Nepřevzal.cz

1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li kupující přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen "on-line obchod") bezdůvodně nepřevzal objednané zboží (dále také jen "porušení smlouvy" nebo "osobní údaj o porušení smlouvy").

2. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku (dále jen "osobní údaje"), a to za účelem
a) sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu, a
b) vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách, jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů.

3. Sledování postupu při doručování zboží provádí registr klientských informací www.neprevzal.cz (dál jen "registr"), který provozuje společnost CALAMOSTECH s.r.o., IČ: 03610250, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen "provozovatel registru").

4. Kupující souhlasí s tím, aby
a) prodávající předal provozovateli registru jeho osobní údaje za účelem sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího a v případě, že se stane osobou, která porušila smlouvu, rovněž za účelem vedení registru,
b) v případě, že jeho osobní údaje budou uvedeny v registru, byl provozovatel registru oprávněn prostřednictvím elektronických prostředků umožnit třetí osobě, která bude provozovat on-line obchod, zjistit, že kupující je veden v registru, to vše výhradně za účelem ochrany práv provozovatelů on-line obchodů o záležitostech o důvěryhodnosti osob objednávajících zboží.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru.

9. Kupující souhlasí s tím, aby
a) požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětěm na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel


V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany může být dohodnuto, že zboží bude vráceno na náklady kupujícího, který je podnikatelem. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz nebo cestovní pas za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba předem bankovním převodem,
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – viz "Doprava - přehled možností").

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

Standardní prodejní měna je česká koruna (Kč). Vybere-li si zákazník cenu udávanou v měně euro (EUR), je přepočítávána nastaveným kurzem z důvodu jasného a transparentního určení ceny prodávaného zboží a předejití změny kurzu v období mezi přijetím objednávky a její expedicí.

Objednávka obsahující zboží na zakázku musí být uhrazena předem na bankovní účet.

VIII. Dodací podmínky


Zasílání přepravní službou


Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou - Česká pošta, případně s využitím služeb projektu Uloženka.cz, tedy i skrze Slovenskou poštu a DPD. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce FanObchod.cz.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balíků, nepoškození krabice apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodejci e-mailem na adresu poskozene.zasilky@fanobchod.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

IX. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Zboží, které bylo zhotoveno na zakázku kupujícího (přidáno jméno a/nebo číslo či nějak jinak upraveno), nemůže být vráceno.

X. Ochrana osobních údajů

Registrací v internetovém obchodu a/nebo nákupem zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů nutných pro vyřízení jeho objednávky - bližší informace ke zpracování osobních údajů najdete ZDE.

XI. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
AKTUALITY
9. 6. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

6. 6. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

12. 5. 2024

V současnosti zasíláme objednávky v režimu 1x za dva týdny. Děkujeme za pochopení.

12. 5. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

12. 5. 2024

NHL Play-off je v plném proudu a tak nesmí chybět ani NHL kolekce triček s krátkým rukávem, 2024 Stanley Cup Playoffs Slogan.

11. 5. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

5. 5. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

4. 5. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

1. 5. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

30. 4. 2024

Přidány nové fotbalové suvenýry.

AdidasAntiguaBleacher CreaturesBulletinCalhounCCMCollege ConceptsCopaCoverooCufflinks Inc
DiadoraFilaFootball CultureFor Bare FeetForever CollectiblesFranklinFruit of the LoomG-IIIHummelChase Authentics
JAKOJF Sports CanadaJH DesignJunk FoodKappaLevelwearLittle EarthLogoArtLottoMacron
MajesticMcArthurMitchell & NessMounted MemoriesMustangNew EraNikeOld Time HockeyPaniniPhoto File
PumaRed JacketReebokRiddellSherwoodSiskiyouSkootzSpaldingSpawnSportiqe
Sports CoverageSteiner SportsThe Hockey NewsThree60 GearUhlsportUltimate Sports KitUmbroUnder ArmourVineyard VinesVOmax
WarriorWinCraftZephyr'47 Brand5th & Ocean

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek
NHLportal.cz | Nbasket.cz | TopUbytko.cz | TopUbytko.sk | casino online | Tvorba webu | volný odkaz |

© 2008 – 2024 Publikování nebo další šíření obsahu serveru FanObchod.cz je zakázáno.
Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránek a webdesign